Candidates Election Expenditure 2017
289 Bhinga 290 Bhinga
Sr.No. Candidate Name
1 ALEKSHENDRA KANT SINGH
2 INDRANI DEVI
3 MOHAMMAD ASLAM
4 MANSHARAM
5 ASHWANI KUMAR VERMA
6 PRABHAKAR PANDEY
7 BHOLA PRASAD
8 MALIKRAM
9 RAM ABHILAKH
10 RAMNARESH
Sr.No. Candidate Name
1 MOHD. RAMZAN
2 RAM FERAN
3 ENG. VINOD KUMAR TRIPATHI
4 SUBHASH
5 KALIM
6 RAJENDRA
7 VIRENDRA KUMAR MAURYA
8 SHARDINDU TRIVEDI
9 SUBHAS CHANDRE
10 KAUSHAL KUMAR YADAVA
11 NEETU MISHRA
12 MOLHU RAM
13 MOHD YUSUS KHAN
14 SIYA RAM