Mr.Om Prakash Arya

DM SHRAVASTI

Mr.Om Prakash Arya

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2019
  • Source of Recruitment: State Services
  • Service: IAS
  • Contact: 9454417538
  • Email: dmshr[at]nic[dot]in
  • Address: Jiladhikari Awas Bhinga Shravasti